Сметната палата отказа да завери годишния финансов отчет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2016 г., защото не дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество, съобщи одитната институция. От палатата посочват, че още от 2012 г. установяват повтарящи се отклонения, като са отказвали да заверят отчетите на университета за 2014 и 2016 г., а са подписвали документите с резерви през 2012, 2013 и 2015 г.

Основна причина за отклоненията е липсата на адекватни контролни процедури, които да предотвратяват и разкриват извършването на финансови и счетоводни нарушения. "Не е осигурена идентичност на информацията между данните в макета на обобщената оборотна ведомост, обобщените данни от оборотните ведомости на структурните звена към университета и счетоводните бази данни. Сметната палата няма увереност кои са достоверните данни и какви са реалните им стойности", се казва в заключението на палатата.

От одитната институция са на мнение, че има риск част от активите на Софийския университет да не се водят на отчет. Те дават пример със сметката "Компютри и хардуерно оборудване", където са отразени 9 235 594 лв. Същевременно обаче сборът от оборотните ведомости на звената по същата сметка е 9 029 279 лв., а при инвентаризацията са установени 4 557 206 лв. По сметка "Други машини, съоръжения, оборудване" в баланса са отразени 28 400 442 лв., сборът от оборотните ведомости на звената по сметката е 25 449 447 лв., а при инвентаризацията са установени 17 866 889 лв. За несъответствията не са предоставени документи и не са документирани липси и излишъци при извършването на годишната инвентаризация.

Не е спазен редът за отчитане на операциите в системата на електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). По този начин могат да се отлагат плащания на приоритетни разходи за сметка на други, посочват от Сметната палата. СЕБРА функционира над 15 г. в публичния сектор и позволява Министерството на финансите да контролира предварително разплащанията, но въпреки изискванията Софийският университет все още не я използва.

Установени са и нарушения на разпоредбите на Закона за ограничаването на плащанията в брой, например с пари от касата на Ректората, получени с разходно касов ордер от касиер, т.е. в брой, да се изплащат многократно служебни аванси на стойност над 10 000 лв. По същия начин са възстановявани гаранции за изпълнение и участие в обществени поръчки чрез внасяне по банковата сметка на контрагент и са внасяни суми по банкови сметки на доставчици за задължения над 10 000 лв.

В брой е платен и недвижим имот - вилна еднофамилна сграда в гр. Черноморец, на стойност 58 725 лв., което е грубо нарушение на закона, посочват от палатата.

В Университетското издателство с печатница в края на всеки месец касовата наличност е предоставяна на материалноотговорното лице като служебен аванс без документална обоснованост. В първия ден на следващия месец сумата е възстановявана в касата. По този начин е избягвано задължителното й внасяне по банковата сметка, установява проверката на одитната институция.

Не е извършено отчитане по отделни стопански области, в резултат на което получените средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, са осчетоводени в отчетна група "Бюджет". Отделно е установено, че университетът не е възстановил на Научноизследователския сектор (НИС) 3 143 185 лева от заем в размер на 4 млн. лева, взет със споразумения от 2014 до 2016 г. Заемът е бил за покриване на временен недостиг за изплащане на заплати и др. текущи разходи. НИС е отпуснал средствата, получени от авансови преводи по международни програми и проекти, финансирани със средства от ЕС, и по договори с чуждестранни фирми. Посочва се, че средствата не са върнати въпреки необходимостта от тях за изпълнение на проектите на института. Използването на целевите средства за други цели възпрепятства плащането на разходи по международни проекти и създава предпоставки за налагане на финансови корекции и наказателни лихви, посочват от Сметната палата.

За установените нарушения и отказа за заверка на Годишния финансов отчет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2016 г. са уведомени Народното събрание, Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката и Националната агенция за приходите.

Дневник