След като Сметната палата отказа да завери отчета на Софийския университет "Св. Климент Охридки" заради липса на вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество, както и на адекватни контролни процедури, от висшето учебно заведение обявиха, че са предприети мерки за подобряване на работата на счетоводния отдел, за въвеждане на адекватни контролни процедури за предотвратяване и разкриване на извършването на финансови нарушения.

"От началото на 2016 г. насам ръководството на Софийския университет активно и последователно извършва преглед на дейности и системи, в които има изоставане и недостатъци. В университета има близо петдесет вътрешни разпоредители с бюджет в общо 16 факултета и три департамента. Установихме пропуски в работата на множество звена, които събират и предоставят счетоводни данни. Бяха предприети редица мерки за подобряване на работата на счетоводния отдел, за въвеждане на адекватни контролни процедури за предотвратяване и разкриване на извършването на финансови нарушения, както и за преодоляване на констатацията на Сметната палата от последните години за разминаване между счетоводния отчет на Софийския университет, оборотните ведомости на отделните звена и резултатите от инвентаризацията", се казва в позиция на университета.

От висшето учебно заведение съобщават, че от юни т.г. работи електронна система, която свързва звената на университета с централното счетоводство, така че да се получава незабавна и достоверна информация. Оттам обявяват, че ще продължат с "решителните мерки за подобряване на финансовата дисциплина".

Дневник