Европейската комисия представи днес предложение за усъвършенстване на Визовата информационна система (ВИС) - базата данни, съдържаща информация за лицата, които кандидатстват за шенгенски визи. Целта е да се реагира по-добре на променящите се предизвикателства, свързани със сигурността и миграцията, и да се подобри управлението на външните граници на ЕС, съобщиха от пресслужбата на Еврокомисията.

С предложените промени се дава възможност за по-задълбочени проверки на миналото на кандидатите за виза, както и да се премахнат информационните пропуски от гледна точка на сигурността чрез по-добър обмен на информация между държавите членки. Мерките трябва да осигурят пълна оперативна съвместимост с други бази данни на ЕС.

Разширява се обхватът на ВИС - по-конкретно чрез добавянето на визите за дългосрочно пребиваване и на разрешенията за пребиваване в системата - при пълно зачитане на правилата за защита на данните. Целта е да се гарантира, че тези органи разполагат с информацията, която им е необходима. Предложението е вторият етап от реформата на общата визова политика на ЕС. То следва измененията на Визовия кодекс, представени от комисията през март 2018 г.

"Престъпниците и потенциалните терористи следва да нямат възможност да идват в Европа незабелязано", каза еврокомисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос. "Европа не е крепост, но трябва да знаем кой пресича границите ни. Наша е отговорността да гарантираме сигурността на европейските граждани и да изградим Европа, която защитава, без същевременно да затрудняваме мобилността на добросъвестните лица, пътуващи до ЕС", допълни той.

Визовата информационна система е база данни на ЕС, която свързва граничните служители по външните граници на ЕС с консулствата на държавите членки в целия свят. Тя предоставя на органите, които издават визи, важна информация за кандидатите за шенгенски визи за краткосрочно пребиваване, като в същото време позволява на граничните служители да откриват пътуващите, които могат да представляват риск за сигурността.

Засилени проверки

Всички заявления за визи, регистрирани във ВИС, вече ще бъдат автоматично проверявани във всички други информационни системи на ЕС за сигурност и миграция, като например новата Система за влизане/излизане (EES), Шенгенската информационна система (ШИС) и Европейската информационна система за съдимост (ECRIS), чрез единен портал за търсене.

При тази задължителна кръстосана проверка ще бъдат откривани кандидатите, използващи няколко самоличности, и ще бъдат идентифицирани лицата, които пораждат рискове за сигурността или за незаконна миграция.

Подобрен обмен на данни

В момента на ниво ЕС не се съхранява информация за визите за дългосрочно пребиваване и за разрешенията за пребиваване. Предложенията ще разширят обхвата на ВИС, в който ще бъде включена и тази информация. Това ще позволи на граничните служители да преценяват бързо дали дадена виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, използвани за преминаване на външните граници на Шенген, са валидни и са в ръцете на законните си притежатели.

По-ефикасни процедури за връщане

Отсега нататък в базата данни ВИС ще се съхраняват и копия от документите за пътуване на кандидатите за виза. Тази мярка заедно с разрешението служителите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана да имат достъп до ВИС ще улесни идентифицирането и обратното приемане на незаконни мигранти без документи.

Правоприлагащите органи и Европол вече ще имат по-структуриран достъп до ВИС за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на терористични престъпления или други тежки престъпления. Достъп до ВИС ще бъде осигурен и за правоприлагащите органи за целите на търсенето или идентифицирането на изчезнали или отвлечени лица и на жертви на трафик.

dnevnik.bg