Процедурата за бързо отчуждаване на частни имоти вече ще е приложима не само за такива, на мястото на които ще има магистрали и електропроводи, но и за такива, върху които ще се изградят тех паркове. Това гласуваха депутатите с второто четене на промените в Закона за държавната собственост.

С новите текстове се задължава съдът да се произнася в седемдневен срок, а не до 1 месец, както досега, по искане за предварително изпълнение на актове за отчуждаване, направени в защита на "на особено важни държавни или обществени интереси". Предложението за промяната е на трима депутати от ГЕРБ, съобщава "Капитал".

Изданието отбелязва, че промените са приети бързо, а в преходните и заключителните разпоредби е записано, че започналите производства по отчуждаване на имоти ще се довършват по новата процедура.

Допълнителни условия за допускане на предварителното изпълнение са да има влязъл в сила подробен устройствен план, с който имотът е отреден за изграждане на национален обект или обект с национално значение.

Индустриалните зони вече ще могат да бъдат определяни за национални обекти с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката. Това стана с промяна в Закона за насърчаване на инвестициите.

В преходни разпоредби е извършена и промяна в Закона за кадастъра и Имотния регистър. С нея уведомяването за промени в кадастъра при повече от 50 имота ще се правят чрез Държавен вестник, обява в местната служба по кадастъра, в общината и кметството, а не индивидуално до всеки собственик.

Дневник