През първите четири месеца на годината износът на стоки от България за страни от Европейския съюз нараства със 7.3% в сравнение със същия период на предходната година и е за 12.7 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите - членки на ЕС, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През април 2019 г. износът за ЕС нараства с 8.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.1 млрд. лева.

Най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (111.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (14.9%).

Вносът на България от ЕС през първите четири месеца на 2019 г. се увеличава с 2.3% спрямо същия период на предходната година и достига 13.3 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През април 2019 г. вносът на България от държавите от ЕС се увеличава с 8.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.4 млрд. лева.

При вноса най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (44.6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (27.4%).

Външнотърговското салдо на България със страни от ЕС през периода януари - април 2019 г. е отрицателно и е 548.5 млн. лв.

През първите пет месеца на 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 14.4% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 7.4 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Русия и Република Северна Македония, които формират 50.9% от износа за трети страни.

През май 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 13% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.4 млрд. лева.

Най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (58.2%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (31.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (10%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - май 2019 г. се увеличава с 5.6% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 8.9 млрд. лева. Най-голям е обемът на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия. През май 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява със 7.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.6 млрд. лeвa.

Външнотърговското салдо с трети страни през този период е отрицателно и е в размер на 1.6 млрд. лева.

Дневник