94 проверки на 89 обекта извършиха екоекспертите от РИОСВ – Шумен за септември. От тях планови са 63, а извънредни – 31, съобщиха от Екоинспекцията.

За този период проверяващите са съставили 6 акта за установени административни нарушения (АУАН) и са издали 44 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.

За изминалия месец директорът на РИОСВ – Шумен е издал наказателно постановление за 1000 лв. за административни нарушения във връзка със заустване на отпадъчни води на шуменското дружество „ВиК“.  

През изминалия месец периода са събрани средства в размер на общо 15 475, 34 лв. Сумите по наложени глоби и санкции възлизат на 15 475, 34 лв., а от текущи месечни санкции са събрани 3 155, 94 лв.

През отчетния  период са извършени проверки на 8 от постъпилите 9 сигнала и жалби от граждани. 6 от тях са за замърсяване с отпадъци и 3 за замърсяване на атмосферния въздух. 

ШУМ.БГ