Икономическата активност на Шуменска област остава слаба. По-нисък от средния за страната е както броят на фирмите, така и размерът на преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/.

Това са малка част от констатациите за областта в осмото годишно изследване на Института за пазарна икономика /ИПИ/ „Регионални профили 2019“. В него освен официални статистически данни за 2019-та година, са използвани и такива от 2018-та и 2017-та за секторите, за които информацията се обобщава с повече от година закъснение.

"Броят на нефинансовите предприятия на 1000 души от населението e 40 и е значително по-нисък от средния за България. По разходи за придобиване на ДМА на предприятията областта сериозно изостава – 1683 лв./човек при 2491 лв. средно за страната, но все пак е на нелошото десето място по този показател. Обемът ПЧИ обаче е едва 621 евро/човек, или 18% от средните за страната", пише в доклада.

Икономистите на ИПИ отбелязват като положителен за икономиката факт това, че с изключение на данъка върху превозните средства, който е променен през 2019 г., нито една община от област Шумен не е увеличавала своите данъци, а община Никола Козлево дори е намалила местния данък върху недвижимите имоти на юридическите лица от 1,7 на 1‰. Въпреки това "сравнително благоприятната данъчна среда обаче не успява да създаде достатъчно икономическа и инвестиционна активност".

В не особено позитивна светлина се представа областта и по отношение на пазара на труда. "Коефициентът на демографско заместване показва, че пазарът на труда през следващите години ще бъде изложен на сериозно предизвикателство от застаряването на населението. Слабото развитие на пазара на труда в областта поставя значителни ограничения пред икономическия растеж и доходите", заключват експертите на Института.

Работата на местната администрация се оценява като сравнително слаба по всички включени в анализа показатели. "Оценката за активна прозрачност намалява през 2019 г. и вече е под средната за страната – 66% спрямо 70,7%. Най-висок рейтинг в рамките на областта получава община Смядово (78,9%), а най-нисък – община Нови пазар (56,3%). Интересен е примерът на община Венец, която реализира най-голямо подобрение в рейтинга – от 38,4% през 2018 г. на 63,5% през 2019 г. Самооценката на общините за услуги на едно гише и за електронно правителство също са под средните", пише още в доклада.

Шуменска област стои добре на картата, когато става дума за чистотата на околната среда: "По отношение на показателите за количества замърсяване Шумен се представя по-добре от средното за страната с 32,4 т/кв.км емисии на въглероден двуокис в атмосферата при 389,1 т/кв.км на национално ниво и 357 кг/човек от населението битови отпадъци при средна стойност за страната от 435 кг. Ниските емисии на вредни газове са отражение на слабото развитие на индустрията в областта и относително ниската бизнес активност".

В сектор Здравеопазване областта е на средно ниво, а в Образование е посочено, че въпреки високата обезпеченост с преподаватели, то делът на слабите оценки по БЕЛ е доста висок.

Докладът отбелязва, че културният живот на област Шумен не се характеризира с висока активност, но пък средният брой посещения в библиотеките в областта е значителен.

Областта е много добре и по отношение на пътната инфраструктура. "Развитието на инфраструктурата в областта е на много високо ниво, което би следвало да благоприятства икономическото развитие. Гъстотата на пътната и железопътната мрежа е над средната за страната, като делът на автомагистралите и първокласните пътища остава най-високият за страната – 36,5% при средно 18,4%", се казва още в изследването.

ШУМ.БГ