Областният управител на Шумен Димитър Александров е подал жалба в Шуменския административен съд, с която оспорва решение на Общинския съвет в Каолиново по повод прекратяване съсобствеността между общината и ПК „Добруджа” по имот в с. Тодор Икономово. Съгласно решението се дава съгласие на кооперацията да продаде частта си на друг потенциален купувач, с което се възлага на кмета на Община Каолиново да продаде частта на общината на този купувач, който ще изкупи частта на ПК „Добруджа” за сумата от 8536,22 лева. Според областния управител приетото решение противоречи на редица разпоредби от Закона за общинската собственост. Като такива се посочват, че към протокола от заседанието на Общинския съвет няма приложен Акт за общинска собственост на имота, като такъв не се упоменава нито в решението, нито в съпътстващата документация. По отношение на продажната цена, посочена в решението, не е представена пазарна оценка, възложена от кмета и изготвена от лицензиран оценител, както и липсва информация за данъчната оценка на имота. Нарушена е и процедурата за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. Въпросният имот представлява дворно място от 2316 кв.м., заедно с построения в него хранително-вкусов комбинат. Той е с разгъната застроена площ от 1242 кв.м. и се състои от сладкарски цех, цех за закуски и цех за боза. Оспорваното решение на Общинския съвет в Каолиново е под номер 260, гласувано на сесия на 22 декември м.г., а насроченото от ШАС открито съдебно заседание по жалбата е определено за 17 февруари. ШУМ.БГ