10 000 лева глоба на новопазарска фирма наложи Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите в Шумен. Наказателното постановление е издадено от директора на екоинспекцията през октомври на предприятието за производство на стъкло в гр. Нови пазар. Мярката е предприета след констатирано неизпълнение на условия в комплексно разрешително, допуснато при експлоатацията на ванна пещ „Цех 202”. Дружеството – оператор на действащата инсталация е превишило разрешения му дневен капацитет на разтопено стъкло. Проверяващите са установили още наднормени показатели на индивидуалните емисионни ограничения на вредни вещества в заустваните отпадъчни води, както и превишения на количествата отпадъци, формирани от дейността на обекта. Общата стойност на наложените глоби и имуществени санкции през месец октомври по издадени от директора на РИОСВ-Шумен наказателни постановления е в размер на 15 000 лева. С 2000лв. и 1000 лв. са наказани едноличен търговец от Търговище и фирма за обработка на текстил в град Попово, които са на територията на РИОСВ – Шумен. Същите, чрез бездействието си, са извършили административно нарушение. Санкциите са наложени за непочистени от торова маса земни площи и неизправност на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, причинило замърсяването им с вредни вещества над допустимите норми. ШУМ.БГ