Средно училище „Сава Доброплодни“ сключи договор с Министерството на образованието  за изпълнение на  проект „Заедно живеем, учим, успяваме”. Той ще се реализира в партньорство с община Шумен, СНЦ в обществена полза „Училищно настоятелство при СУ „Сава Доброплодни“ и Фондация "Образователно сътрудничество"-София, съобщиха от училището.

Целевата група включва над 600 ученици от 7 до 19 г. възраст и техните родители. Общата стойност на проекта е 226 803 лв.и целта е подпомага учениците от етническите малцинства да  постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация, чрез дейности като допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици по учебни предмети, 13 дейности, организирани в клубове, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда.

Реализацията на проекта включва още осигуряване на психологическа подкрепа и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап, чрез закупуване на учебници и учебни помагала, обучение за родители и др.

Проектът е в изпълнение на Плана за действие на община Шумен и на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2015-2020.

ШУМ.БГ