На 1 156 400 лв. възлизат заложените средства за капиталови разходи в бюджета на Община Хитрино през 2008 г. Той бе приет вчера на проведеното заседание на Общинския съвет. Средствата за държавни дейности са 1 598 054 лв., а за местни дейности – 2441 290 лв., сочат данните. В бюджета на общината са заложени и необходимите средства за социални, културни и спортни дейности. Съветниците приеха единодушно отчета на кмета на общината за изпълнението на бюджета на общината за 2007г. Според него приходите за държавни дейности са били 2 392 034 лв., а разходите - 2 284 078 лв. В общинските дейности изпълнението на приходите е 2 778 173 лв., разходите са в размер на 2 172 562 лв. и е отчетена наличност от 605 611 лв. Вложените средства за капиталови разходи през изминалата година са в размер на 658 436 лв. В отчета е отбелязано, че Общината няма поет общински дълг.На сесията вчера бе приета и Наредба за местните данъци. Съветниците гласуваха размерът на данъка върху недвижимите имоти да е 2 на хил. върху данъчната оценка на имота, като за имот, който е основно жилище се дължи данък с 50 % намаление. За пенсионери съветниците приеха намалението да е 75 %. Данъкът за различните видове превозни средства бе съобразен с определените в Закона за местни данъци и такси размери. Общинските съветници одобриха структурата на общинската администрация и приеха решение за закриване на основно училище „Л. Каравелов” в с. Тимарево. Те гласуваха още за промяна в Плана за развитие на община Хитрино за периода 2007-2013 г. и за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по проект ”Подмяна на напорен водопровод от ПСТ Тервел до НВ Тервел, както и хранителен водопровод с. Тервел и хранителен водопровод с. Трем”. ШУМ.БГ