Проектът е финансиран с подкрепата на ЦОИДУЕМ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” С. КАСПИЧАН

ул.”Цар Симеон“ №8, тел. 05327/60-40,

e-mail: botev_kaspichan@abv.bg

 

През месец юни 2017 г. Основно училище “Христо Ботев”-с. Каспичан приключи дейностите по проект “Ранната социализация - гарант за успешно бъдеще”, /Приоритет1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства: Договор №БС – 33.15 – 1 – 012/28.09.2016; Конкурсна процедура 33.15 – 2016/, финансиран от Центъра за образование и интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Проектът стартира през месец октомври 2016 г. и приключи през месец юни 2017 г.

Партньор по проекта бе СУ ”Цанко Б. Церковски” - с. Никола Козлево - училище, с което вече са изградени добри контакти и партньорски взаимоотношения. Съвместните дейности бяха насочени към развитие на тези контакти и обмяна на добри практики между двете училища.

С реализирането на дейностите се осигури финансиране на екскурзия с учебна цел, с ученици от начален етап, участие в Международен детски ромски фестивал „Отворено сърце”, гр. Велико Търново, съчетано с екскурзия до исторически и възрожденски селища, летен лагер и две кръгли маси с родители.

В началото на проекта се проведе кръгла маса, с цел да се набележат основни проблеми в работата на училището и взаимоотношенията учители – ученици – родители.

На сцената на фестивала „Отворено сърце” се изявиха учениците от СИП Фолклор на етносите от двете училища. Децата посетиха историко-археологически обекти и възрожденски селища по предварително определен маршрут.

Летният лагер обогати знанията на учениците за развитието на туризма в България и запечата незабравими спомени у участниците.

На заключителната кръгла маса бе направен отчет за изпълнението на дейностите. Присъстваха родители, ученици, учители, представители на местната власт. На участниците в дейностите по проекта бе предоставена възможност да споделят впечатления, да отправят забележки и препоръки. Изработени бяха информационни табла, с цел популяризиране на резултатите от проекта.

Платена публикация