Административният съд в Шумен отхвърли жалба на община Нови пазар срещу налагането на финансова корекция в размер на 14 845,80 лв. за саниране на блок по ОП "Региони в растеж".

Проверка на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството установила нарушения при процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда на ул. Плиска № 84“. Затова били спрени 14 845,80 лв. от парите за санирането.

В разпространената до медиите информация от Административния съд се посочва, че магистратите са преценили, че са налице законовите предпоставки за налагане на корекцията, обоснована от административния орган с констатации за допуснати нередности при утвърждаване на Методика за определяне на комплексната оценка на офертите и с нарушение на правилата за допускане на участник.

Посочено е още, че процесната обществена поръчка съдържа незаконосъобразна методика, тъй като не съдържа точни указания за определяне на оценката по показателите, не дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, и не дава възможност да бъдат сравнени, и оценени обективно техническите предложения в офертите.

Съдебното решение подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

ШУМ.БГ