В община Шумен са бъдат инвестирани 213 млн. лв. в следващите 6 години, предвижда новият План за интегрирано развитие в периода 2021-2027 г.

Документът бе публикуван на страницата на кметството с покана за изпращане на мнение и предложения до 20-ти юли.

В него са очертани 4 приоритета за развитието - Устойчиво, конкурентоспособно и икономическо развитие на общината, Развитие на човешкия потенциал чрез създаване на качествено образование, здравеопазване, социални услуги, спорт и култура, Устойчива селищна и екологична среда, Балансирано развитие на свързаността и достъпността и намаляване на териториалните различия.

Към всеки от приоритетите са начертани мерки, проекти и проектни идеи, които би могло да се реализират през периода.

Сред набелязаните конкретни проектни идеи са разширяване на Инустриалния парк, както и рехабилитация на инфраструктурата в Промишлена зона „Запад“, ремонтни дейности по сгради на училища, детски градини, библиотека, музей, здания от здравната инфраструктура, строеж на Спортно училище и Младежки център, изграждане на 2 общински заведения за долекуване на болни - ХОСПИС с капацитет до 10 места, Приют за бездомни хора.

Заложени са проектите за консервация на паметник „Създатели на българската държава“, за нов Градски стадион, за открит и покрит обществен плувен басейн. Според плана, общината ще кандидатства за европейско финансиране, за да модернизира централната градска част на Шумен от площад „Оборище“ до площад „Кристал”, и за реконструкция на настилките, осветлението и водната естакада към стълбищния пешеходен подход за паметник „Създатели на българската държава“.

В сферата на иновативните подходи за управление на отпадъците са заложени проекти за Завод за рециклиране на отпадъци от бита и промишлеността, организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци и увеличаването на количеството отпадъци от бита за повторна употреба и рециклиране, изготвяне на шумова карта на местата с най-голямо шумово замърсяване, изграждане на електронна платформа за следене в реално време на качеството на въздуха в Шумен.

Паралелно с тези проекти вървят такива за рехабилитация на уличната и общинска пътна мрежа, на осветлението, на водоснабдителната и канализационна мрежа, ремонти и изграждане на подлези, надлези, разширяване на общинската транспортна схема, изграждане на велоалеи, въвеждане на екологичен градски транспорт, въвеждане на видеонаблюдение на публични пространства паркове, площади, развитие на електронните услуги в общината.

За изпълнението на всички проектни идеи по четирите приоритета и включените в тях мерки индикативният финансов ресурс за целия период възлиза на 213 млн. лв. Предвидено е от него около 21 млн.лв. да са частни инвестиции, по линия на оперативните програми на ЕС да дойдат 160 млн. лв. /или около 75,1%/, от собствения общински бюджет 11 млн. лв., а от държавата - 20,8 млн. лв.

Според Плана, след реализирането му общината трябва да стане “устойчиво развита самоуправляваща се европейска териториална общност, с потенциал за комплексно развитие, с качествена селищна среда, със съхранена природа и социализирано културно и историческо наследство, привлекателно място за обитаване, обслужване, отдих и модерен бизнес, осигурено със съвременна компютърна и технологична инфраструктура”.

Документът е изготвен от софийската фирма “Ен ти три консулт” ЕООД, която спечели обществена поръчка с предложена цена от 68 хил. лв.

ШУМ.БГ