Европейската комисия съобщи, че е решила днес да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС за това, че все още не е свързала търговския си регистър с европейската система (BRIS), съобщи БТА.

Крайният срок, до който България трябваше да се свърже, беше 8 юни 2017 г., пояснява комисията. Над четири години след изтичането на този срок и въпреки многократните призиви от страна на ЕК, България все още не е свързана със системата, се посочва в съобщението.

Затова нито една от функциите на BRIS не работи спрямо българските дружества. Несвързването на България с BRIS затруднява получаването на съответната информация за българските дружества от гражданите, дружествата и специалистите от ЕС. Без BRIS търговските регистри не могат да си сътрудничат при презгранични сливания, в които участват български дружества, или при процедури, свързани с презгранични клонове на български дружества, пояснява ЕК.

За дружествата, които все по-често извършват трансгранична дейност, е от съществено значение да имат лесен достъп до информация за дружествата, установени в различните държави в ЕС. BRIS улеснява достъпа на обществеността до информация за дружествата от ЕС, така че всички европейски търговски регистри могат да обменят данни по електронен път, по безопасен и сигурен начин, във връзка с презгранични сливания и чуждестранни клонове. В дългосрочен план целта е да се подобри доверието в единния пазар чрез повишаване на прозрачността и предоставяне на актуална информация, като същевременно се намали ненужната тежест за дружествата, допълва ЕК.

На 2 юли 2020 г. комисията изпрати официално уведомително писмо на България. На 18 февруари 2021 г. бе издадено мотивирано становище, припомня ЕК.

Европейската комисия приканва България за:

Европейската комисия прикани днес България да изпълни задълженията си за депониране на отпадъци.

Европейските правила съдържат изисквания за сметищата, за да се предотвратят неблагоприятните последствия за човешкото здраве и природата. Предвижда се съществуващите сметища да не действат след 16 юли 2009 г., освен ако спазват законодателството на ЕС. През 2015 г. Съдът на ЕС постанови, че България не е предприела необходимите мерки всички сметища да спазват тези задължения.

Все още действат 113 сметища, които не отговарят на изискванията. Макар България да увери, че всички 113 депа извън изискванията са спрели да приемат отпадъци в края на 2017 г., шест години след съдебното решение 43 от тях все още не са затворени. Затова ЕК е решила да изпрати официално уведомително писмо на България. Нашата страна разполага с два месеца, за да спази задълженията си. В противен случай ЕК може да реши да предяви нов иск пред съда, както и да бъдат наложени глоби, се посочва в съобщението.

Европейската комисия настоятелно прикани днес България да приведе националното си законодателство в съответствие с европейските правила за овладяване на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

Правилата се прилагат за над 12 000 промишлени съоръжения в ЕС и са свързани с предотвратяване на големи производствени аварии и за ограничаване на вредните им въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Те обхващат химическата и нефтохимическата промишленост, търговията на едро с горива и съхранението на горива.

В зависимост от количеството на съхраняваните опасни вещества се прилагат различни изисквания за безопасност. През юли 2020 г. ЕК изпрати официално уведомително писмо на България, в отговор на което нашата страна е изразила готовност за въвеждане на необходимите промени. България обаче все още не е определила по правилен начин приложното поле на европейските правила с въвеждане на понятието "друго предприятие" в националното законодателство, което доведе до няколко несъответстващи разпоредби, пояснява ЕК.

Някои технически разпоредби също бяха неправилно въведени в националното законодателство, включително определението за "проверка" (инспекция), както и данните, които следва да бъдат общодостъпни, както и предоставянето на обществеността на навременна възможност да изрази мнение. Затова ЕК изпраща на България мотивирано становище. Нашата страна разполага с два месеца, за да отстрани нарушението, а в противен случай комисията може да реши да отнесе въпроса до Съда на ЕС, се посочва в съобщението.

Европейската комисия съобщи, че е решила да изпрати официално уведомително писмо на България, Австрия, Италия, Нидерландия, Полша, Румъния и Швеция за това, че не са приложили европейските правила за правото на достъп до адвокат.

Комисията е решила да изпрати мотивирано становище на Словакия и допълнително мотивирано становище на България. Европейските правила определят основни изисквания за правото на заподозрян да има достъп до адвокат при наказателни производства и при производства за изпълнение на европейска заповед за задържане.

При задържане заподозрените имат правото да уведомят някого и да осъществят връзка с консулски представител в срока на лишаване от свобода. Комисията е оценила как шестте държави са приложили европейските правила в своето законодателство и е установила пропуски по отношение на правата на децата.

ЕС очаква в началото на полицейското задържане децата да не бъдат лишавани от свобода, без да бъде уведомен подходящ възрастен. Установените пропуски засягат уведомяването на подходящ възрастен, когато известяването на носителя на родителска отговорност би било в противоречие с висшия интерес на детето.

Комисията е открила процедура за установяване на нарушение с изпращането на официално уведомително писмо на България и на Словакия през януари 2017 г. за това, че на са съобщили как прилагат въпросното европейско законодателство. През януари 2018 г. ЕК е изпратила мотивирано становище на България, тъй като страната не е уведомила за никакви мерки.

Междувременно Словакия и България уведомиха за националните правила, но тези правила не предвиждат прилагане на всички европейски разпоредби, особено за уведомяването на друг възрастен. Затова ЕК е решила да изпрати допълнително мотивирано становище на България.

Комисията дава срок за отговор от два месеца, в които да предприемат и необходимите мерки. В противен случай ЕК ще отнесе въпроса до Съда на ЕС, предупреждава комисията. 

Европейската комисия съобщи, че е решила да изпрати мотивирано становище на България, защото не прилага правилно европейските правила за летищните такси спрямо аерогарата в София.

Правилата за летищните такси изискват от държавите да въведат закони, така че летищните такси, налагани на авиокомпаниите на основните летища в ЕС, да се изчисляват прозрачно, съгласувано и без дискриминация. Летищата трябва да се съветват с авиокомпаниите за своите такси, а държавите са задължени да определят независима организация с правомощия да се произнася по спорове за таксите, страни по които са летищата и ползвателите на аерогарите, или представителите, или асоциациите на ползвателите на летището.

Комисията е на мнение, че България не е приложила правилно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги. Ако нашата страна не съобщи на ЕК в двумесечен срок за предприемането на необходимите мерки, комисията може да внесе иск в Съда на ЕС, се посочва в съобщението.

Европейската комисия съобщи, че е решила да открие наказателни процедури срещу България, Белгия, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Холандия, Австрия, Полша, Румъния, Словения, Словакия и Финландия за това, че не са привели различни национални разпоредби в съответствие с европейските правила за командироването на работници.

Правилата засягат решаването на въпроси за борбата с измамите и заобикалянето на закона, достъпа до информация и административното сътрудничество между държавите от ЕС. Европейските правила определят административните изисквания и мерките за контрол, които държавите могат да наложат, за да наблюдават спазването на изискванията при командировките.

Посочените държави разполагат със срок от два месеца, за да предприемат необходимите мерки. В противен случай ЕК може да реши да продължи с наказателната процедура, се посочва в съобщението./Дир.бг