3,345 млн. куб. м е разрешеното количество вода от язовир „Тича“ за напояване през месец август.  За юли бяха отпуснати 3,820 млн. куб. м. За останалите дейности, които се ползва водата от язовира, количествата остават непроменени за август в сравнение с юли.

Това показват цифрите в публикувани от МОСВ месечен график за използване на водите от комплексните и значими язовири.

2,450 млн. куб. м ще се използват за питейно-битово водоснабдяване на Шумен и Велики Преслав, 0,750 млн. куб. м. - за Търговище.

1,160 млн. куб. м вода са разрешение за осигуряване на минимално допустимия отток в река Камчия, като тези количества води могат да се използват за преработка от ВЕЦ „Моста“.

Според данните на МОСВ, които са към 28 юли, язовир „Тича“ е с наличен обем от 248,525 млн. куб. м, от които наличния полезен обем е 208,525 млн. куб. м.

ШУМ.БГ