Европейската комисия съобщи, че открива наказателна процедура срещу България заради невъзможността за обмен на информация за издаваните в страната свидетелства за съдимост. От 2012 г. в ЕС действа информационна система, в която властите в 27-те държави могат да си обменят по електронен път данни от свидетелствата за съдимост. До момента България не обновява информацията в нея, не отговаря на искания за предоставяне на справки.

Същото е положението още с Кипър, Гърция, Малта и Португалия, срещу които също са отворени процедури. Петте държави имат два месеца за отговор преди преминаването към следващия етап на процедурата, която може да доведе до осъждане в Съда на ЕС.

Нова наказателна процедура е открита срещу България и за забавяне въвеждането на правила за насърчаване употребата на енергия от възобновяеми източници, което трябваше да е станало до 30 юни. ЕС изисква от страните членки до 2030 г. делът на възобновяемата енергия да е поне 32% от произвежданата в страната, а на възобновяемите горива при превозите - до 14%. За да се случи това, властите трябва да предвидят законови стимули за предприемачите да произвеждат и да използват чиста енергия.

Поради липса на задоволителни органи еврокомисията придвижва напред две наказателни процедури срещу България - отворени по-рано. Те се отнасят до правилата за капиталовите изисквания за инвестиционните посредници и за инвестиционните дружества.

Дневник