По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите по трудово и служебно правоотношение към края на март се увеличават с 8.4 хил., или с 0.4%, спрямо края на декември 2021 г., като достигат 2.27 милиона.

В сравнение с края на март 2021 г. наетите се увеличават с 11.2 хил., или с 0.5%. Най-голям ръст има в "Хуманно здравеопазване и социална работа", където са наети с 6.4 хил. повече, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.1 хил., и "Административни и спомагателни дейности" - с 4.7 хил.,

В същото време най-голям спад на наетите за година има в "Преработваща промишленост" - със 7.1 хил., и в "Строителство" - с 3.3 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 5.7%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 5.6%, и в "Операции с недвижими имоти" - с 5.1%. Най-голямо намаление е регистрирано в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3.1%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е 1 566 лв., за февруари - 1 545 лв., и за март - 1 668 лева. За тримесечието тя е 1 593 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1.2%. Спрямо първото тримесечие на предходната година обаче расте с 9%.

На годишна база най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 34.4%, "Култура, спорт и развлечения" - с 32.7%, и "Административни и спомагателни дейности" - със 17.3%, а в "Образование" и "Държавно управление" се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 година.

Запазват се секторите с най-високи средни заплати:

- ИТ и далекосъобщения - 4060 лева;
-"Финансови и застрахователни дейности" - 2540 лева;
- "Професионални дейности и научни изследвания" - 2264 лева.

Най-нископлатени са били наетите в:

- "Хотелиерство и ресторантьорство" - 964 лева;
- "Селско, горско и рибно стопанство" - 1005 лева;
- "Други дейности" - 1088 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 1.8%, а в частния - с 11.6%.