До момента в регионалните дирекции „Социално подпомагане“ в Шуменска област са подадени общо 11 134 заявление за целева помощ за отопление за сезон 2022-2023 г. От тях 9 478 са за отопление с твърдо гориво, съобщиха от РДСП.

До този момент е дадено  право на  общо 7238 лица и семейства, а останалите заявления са в процес на обработка.

Новото за този отоплителен сезон е, че Министерството на земеделието, Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ и Агенцията за социално подпомагане работят съвместно за осигуряване на дърва за огрев на населението, след подписаното споразумение между министрите на двете министерства и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане.

По силата на спогодбата МТСП чрез Агенцията за социално подпомагане ще предоставя периодично на Министерството на земеделието справка за правоимащите хора, на които е издадена заповед от дирекциите „Социално подпомагане“ за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2022- 2023 г. От своя страна Министерството на земеделието чрез държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства ще осигурява дърва за огрев на лицата, на които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на НОИ или с квалифициран електронен подпис и чрез лицензиран пощенски оператор.

В Шуменско от години предпочитаното отопление е с твърдо гориво. Помощ за друг вид отопление са заявили неголям брой семейства от 3 общини - Шумен, Каспичан и Нови пазар. В останалите седем общини желаното отопление е само и единствено с твърдо гориво.

ШУМ.БГ