Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра София Радославова
за втори мандат административен ръководител на Окръжен съд – Шумен, съобщиха от там.

София радославова има над 25 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната ѝ кариера започва през 1997 г. като следовател в Окръжна следствена служба – Шумен, като в периода 2003 – 2004 г. е била заместник - административен ръководител, след което до 1 март 2006 г. е административен ръководител. На 15 февруари 2006 г. е назначена на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Шумен.

С решение от 17 януари 2017 г. на Съдийската колегия на ВСС е избрана за административен ръководител на съда, а след изтичане на мандата – от 27 януари 2022 г. е определена за изпълняващ функциите.

Съдия Радославова е мотивирана да заеме поста, въз основа на професионалния си стаж и постигнатите управленски резултати, натрупания административен опит и спечеленото уважение на съдиите и служителите. Като цели за развитие на институцията тя посочва повишаване на прозрачността в нейната работа, укрепване на доверието и доближаване на правосъдието до гражданите; създаване на гаранции за по-ефективно и качествено правосъдие чрез усъвършенстване на управлението на съда и надграждане на добрите практики; материално, технологично и информационно обезпечаване на правосъдната дейност; развитие на кадровия потенциал и на административното обслужване на гражданите.

ШУМ.БГ