Сдружение „Шумен 2022“ с участници „Растер-юг“ от Благоевград и “Ерма билдинг“ от Пловдив е избрано за изпълнител на ремонта на сградата от военното училище, в която ще се помещават занапред шуменските Районен съд и Районна прокуратура.

Обединението от фирми е дало цена на строителните работи от 5,886 млн. лв., при обяве-на максимална цена от 5,902 млн. лв. без ДДС и срок за изпълнение от 420 календарни дни, считани от датата на откриване на строителна площадка. 

5 фирми подадоха оферти в обявената от Висшия съдебен съвет обществена поръчка за преустройство на три сгради, намиращи се на парцел с площ от 3011 кв. м., с лице към бул. „Славянски“.

Заради несъответствия с изискванията на възложителя комисията, разглеждаща докумен-тите по процедурата, не е допуснала до крайно класиране петима от участниците и е изб-рала за изпълнител ДЗЗД „Шумен 2022“.

С друга процедура Висшият съдебен съвет избра и фирма, която да осъществява строи-телния надзор на обекта. За качеството на строително-ремонтните работи ще следи „Строител БГ“ ЕООД със седалище в Стара Загора. Офертата на фирмата е избрана сред 16 участници в  обществената поръчка за надзор. Цената, предложена за услугите на „Строител БГ“ е 21 700 лв. при прогнозна за процедурата 75 000 лв. без ДДС.

ШУМ.БГ