Конкурс за главен архитект обяви Община Шумен. Длъжността е вакантна, след като администрацията бе напусната от досегашния заемащ поста Галин Антонов. Той бе главен архитект на общината за малко време през 2020-та, когато също бе обявен конкурс, който бе спечелен от Пламен Георгиев. Георгиев не се задържа дълго на позицията, която след неговото напускане отново бе заета от Антонов.

В момента временно изпълняващ длъжността е Десита Дучева. На последната сесия на Общински съвет тя бе избрана за представител на Община Шумен в Общото събрание на „Индустриален парк Шумен” АД на мястото на Галин Антонов.

В сегашните изисквания към участниците в конкурса за главен архитект е посочено, че те трябва да са с минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Магистър в  „Технически науки“, Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, Специалност „Архитектура“. Да имат придобита пълна проектантска правоспособност или да притежават необходимия стаж за придобиването й.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област и връзката с администрацията и интервю.

Срокът за подаване на документите: до 17:00 часа на 30.12.2022 г.

Още два конкурса обяви Община Шумен за попълване на администрацията. Те са за началник на отдел „Териториално-селищно устройство“ в дирекция „Устройство на територията“ и за ръководител на звено „Вътрешен одит“.

За двете длъжности срокът за подаване на документи също е 30 декември тази година.

ШУМ.БГ