На 25.01.2023 г. (сряда) от 13:00 часа, на площадка до Шуменското езеро се проведе официална церемония за откриване на строителните площадки („първа копка“) за обектите „Изпълнение на основен ремонт на техническата инфраструктура за водоснабдяване на гр. Шумен“ и „Канализационна система на гр. Шумен“ по проект BG16M1OP002-1.016-0012-C01 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“ по Програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

 

 

Бенефициент по проекта е „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.

Срокът за изпълнение е 51 месеца /15.04.2020 г. – 15.07.2024 г./.

Проектът е на обща стойност 126 564 455.79 лв.

Обхват на обект: „Изпълнение на основен ремонт на техническата инфраструктура за водоснабдяване на гр. Шумен“ - общата дължина на всички участъци е над 6 800 м.:

 • Реконструкция (възстановяване) на градски магистрален водопровод от НВ “13000“ до бул. “Ришки проход“ (по съществуващо трасе) и от там до ул. “Индустриална“ (по ново трасе);

 • Подмяна на градски магистрален водопровод от ПС “V- подем“ до НВ „2х1500“;

 • Основен ремонт на част от трасето на водопровод в кв. „Дивдядово“ – град Шумен.

Обхват на обект: „Канализационна система на гр. Шумен“ - общата дължина на всички участъци е над 3100,00 м.

Реконструкция:

 • Подмяна на колектор по ул. „Ивайло” до включване в колектор ул. ”Съединение”;

 • Подмяна на колектор по ул. „Еделвайс” от ул. ”Ален мак” до ул. ”Марица”;

 • Подмяна на канализационен клон по ул. „Съединение” от ул. ”Битоля” до ул. ”Добри Войников” и ул. ”Добри Войников”;

 • Подмяна на канализационен клон по ул. „Димитър Благоев” от бул. ”Славянски” до бул. ”Симеон Велики”;

 • Подмяна на канализационен колектор III – десен бряг на р. Енчова по ул. „Марица” от ул. ”Петър Парчевич” до ул. ”В. Друмев”;

 • Подмяна на канализационен клон Профил 542 по ул. „Дедеагач" ляв бряг на р. Поройна до включване в Гл.к л. І . Изграждане на нов дюкер. Монтаж на решетка;

 • Подмяна на канализационен клон по ул. „Възрожденец” от ул. ”Свобода” до ул. ”Червени ескадрони";

 • Реконструкция на канализационен клон по бул. „Мадара“.

Новоизграждане:

 • Изграждане на преливник за облекчаване на „Главен колектор V“, минаващ по ул. „Шуменска комуна“ в мястото на кръстовището на бул. „Ришки проход“ и ул. „Шуменска комуна“;

 • Присъединяване на канализационен клон 83 от ул. „Добри Войников“ към Гл. кл. І;

 • Изграждане на канализация по ул. „Ген. Ганецки”;

 • Канализация по ул. ”Ален мак” от №70 до кръстовище ул. ”Алеко Константинов”;

 • Изграждане на КПС и тласкател за подвързване на потребители на територията на бивш завод „ЗИЕНО”.

Предвидената основна цел е повишаване на жизнения стандарт на населението и гостите на населеното място, чрез изграждане на канализационна мрежа, както и подобряване качеството на ВиК услугите чрез предоставяне на услугите „събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води“ и на доставка на вода за населението, подобряване състоянието на водните тела и ограничаване директното изхвърляне на непречистени отпадъчни води във водоприемниците, подобряване на инфраструктурното и екологично състояние, както и защита на околната среда на територията на гр. Шумен.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект BG16M1OP002-1.016-0012-C01 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“ по процедура BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1„Води”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

 

Платена публикация