Административен съд – Шумен отмени решение ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020, с което на Община Шумен бе наложена финансова корекция в размер на 25% по проекта за изграждане на блока със социални жилища.

Решението за финансова корекция е наложено от Управляващия орган на програмата по сигнал за нередност и установени нарушения при проведената обществена поръчка с предмет "Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект „Изграждане на социални жилища в гр. Шумен“.

В решението се твърди, че Община Шумен е въвела ограничителни критерии за подбор след отваряне на офертите, а именно представянето на допълнителна писмена обосновка, каквато не е заявена изначално,

Община Шумен е обжалвала това твърдение на Управляващия орган пред съда.

Наложената финансова корекция е била в размер на 2 460 лв. с ДДС, което е 25% върху допустимите разходи  по сключения договор за 9 840 лева с ДДС по гореспоменатата процедура.

Според съда в етапите на провеждане на обществената поръчка и по избора на изпълнител няма нарушения и затова той отменя наложената от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 финансова корекция.

Решението на Административен съд – Шумен подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ШУМ.БГ