Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ проведе второ издание на инициативата Проектна седмица. Събитието бе част от планираните дейности по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Младите специалисти от образователно – квалификационна степен Бакалавър и Магистър на специалност „Растителна защита“ при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ имаха за задача да намерят иновативни и ефективни решения на предварително зададени им казуси и работни задачи на тема „Съвременни подходи в растителната защита“.

Резултатите от своята едноседмична работа младите студентите представиха на семинар, избрани моменти от който можете да видите в поместения по-долу видеоматериал.

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове