Община Шумен иска да увеличи капитала си в МБАЛ с 34 996 броя поименни акции с
номинална стойност 10 лв. всяка, на обща стойност 349 960 лв.

Искането на Общината е на база направени от нея инвестиции в болницата за закупуване на медицинска техника и апаратура и извършване на основен ремонт в размер на 349 966 за периода 2018-2022 г.

На последното Общо събрание на акционерите на МБАЛ – Шумен държавата увеличи капитала си в дружеството, също на база направени капиталови трансфери. В момента капиталът на „МБАЛ – Шумен“ АД е в размер на 9 529 270 лв., разпределен в 952 927 броя поименни акции. Община Шумен притежава 187 737 броя поименни акции, което представлява 19.70 на сто от капитала на дружеството.

Последното увеличаване на дела на Община Шумен в капитала на областната болница е от 2019 г.

Искането за по-голямо дялово участие на общината е оформено в докладна записка, която Общинският съвет трябва да подкрепи на заседанието си на 29 юни. След това кметът трябва да  поиска министърът на здравеопазването да подаде заявление до търговския регистър за вписване на увеличаването на капитала на „МБАЛ – Шумен“ АД'

ШУМ.БГ