До момента в офис Шумен над 4 100 от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си в офис на НАП Шумен. Близо 1 200 от едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци,  вече са подали декларации за доходите си за 2022 г., съобщиха от приходната агенция.

От там припомнят, че до 30 юни е срокът за подаване на годишна данъчна декларация по реда на чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ от данъкоплатци, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, както и от еднолични търговци и земеделски производители, избрали този ред на облагане.

Със същия срок е и задължението за подаване на годишна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и внасянето на дължимия корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби за предходната година от юридическите лица.
 
Най-лесният и бърз начин за подаване на декларации и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП), припомнят още данъчните

ШУМ.БГ