През учебната 2022-2023 г. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – гр.Шумен участва в акредитиран проект по програма „Еразъм+“ с № 2022-1-BG01-KA121-VET-000059383. Училището е част от консорциум за мобилност, съвместно с професионални гимназии от Разлог и Луковит и организация от Сандански.

В периода 22 март – 5 април, девет ученици, обучаващи се в специалностите „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, „Организатор на туристическа агентска дейност” и „Агроекология” придружени от един ръководител, осъществиха 15-дневна мобилност, като проведоха практика на реални работни места във водещи фирми в областта на земеделието и агротуризма в град Маса, област Тоскана, Италия.

Участниците имаха възможност да се запознаят с местните земеделски практики, технологии и култура. Програмата включваше разнообразни дейности, насочени към усъвършенстване на умения и знания в биоземеделието, лозарството и фермерството. Участниците се запознаха с модерни технологии и подходи във фермерското производство, включително иновативни методи за отглеждане на растения и животни, управление на фермата, процеси за преработка на селскостопански продукти и маркетинг на фермерските продукти. Приемаща организация в Италия бе Serindform Srl.

Подборът на учениците по проекта беше извършен от комисия по предварително обявени критерии, отговарящи на стандартите за качество на програмата. След приключване на практиката учениците получиха професионален сертификат Europass mobility за преминато обучение, което ще ги направи конкурентоспособни на пазара на труда.

Освен учебна мобилност на ученици, проектът включваше и участие на 2 учители от гимназията в структуриран курс на тема „Дуална система на обучение в Германия”. Обучителна организация бе F+U Sachsen gGmbH.

По време на едноседмичния курс, учителите се запознаха с основните принципи и методи на дуалната система на обучение, както и със структурата и функционирането и. Участниците получиха и обучение по методи на преподаване и оценяване, свързани с дуалната система, което им даде ценни умения и инструменти за работа в тяхната собствена образователна среда.

Участието в проекти по програма „Еразъм+” е част от дългосрочната стратегия за интернационализация на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – гр.Шумен. Тези проекти играят важна роля за подобряване на качеството на обучението в гимназията и предоставят ученици и учители възможността да придобият международен опит и да се запознаят с нови методи и практики в сферата на селското стопанство и хранителните технологии.

*Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за използването на информацията, съдържаща се в нея.


Платена публикация