ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД е фирма, която извършва всички видове консултантски услуги, сред които строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционни проекти, екологични оценки и разработки, стратегически оценки, планови документи и проектиране.

Създадена през 2008 година в Шумен, с офис и в София, фирмата работи успешно в цяла България.

Разговаряме със собственика на фирмата Димитрина Костова.

- Фирмата Ви навършва 15 години тази година. Ще Ви помоля да се върнете назад във времето и да разкажете за самия старт.

- Първоначалната идея беше ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ да реализира проекти в сферата на туризма. Многовековното ни културно-историческо наследство, съчетано с изключително благоприятните климатични и географски условия, предопределя водещо място на този отрасъл, по-висока трудова заетост и бърза финансова възвръщаемост.

- Какво наложи да започнете работа в строителния надзор?

- Стартът в туристическата сфера беше успешен, но обективните пазарни фактори се оказваха все по-трудно преодолими. Животът наложи друга стопанска ориентация. Междувременно оказвахме различни консултантски услуги за публични власти. Преди повече от пет години се обърнаха към мен с въпрос, дали извършваме консултантски услуги, свързани със строителния надзор. Отговорих уклончиво, но приех предизвикателството. Костваше ми значителни усилия да събера опитни и изискуеми по закон експерти от различни специалности, както и документация за издаване на лицензи за извършване дейности по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти (ОСИП) и/или упражняване строителен надзор от Дирекция за Национален Строителен Контрол.

Извървяхме дълъг път. Първоначално фирмата не можеше да участва самостоятелно в обществени поръчки, тъй като се изискваше сходен опит по изготвяне на ОСИП и извършване на строителен надзор. Наложи се да се правят консорциуми с други фирми, за да натрупаме необходимия опит. Понякога тези партньорства бяха в наш ущърб, но от друга страна, така постепенно придобихме опит и практика.

- ДИ ВИ КОНСУЛТ е шуменска фирма, която работи в цялата страна. Може ли да изброите някои от обектите и градовете, където сте работили?

През годините „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” реализира множество поръчки на държавни и общински обекти в цялата страна –  Бургас, Варна, Русе, Плевен, Смядово, Каспичан, Аксаково, Пазарджик, Карнобат, Велики Преслав, Димитровград, Кюстендил, Кърджали, Ямбол, Елхово, Силистра, Троян, Елена, Козлодуй, Елхово, Гоце Делчев, Шабла, Велико Търново, Нови пазар, Мездра, Монтана, Разлог, Смолян, Карлово, Столична община и други.

От няколко години по договор с Министерството на здравеопазването осъществяваме строителен надзор по време на строително-ремонтните работи в спешните отделения на болници и ЦСМП/ФСМП по Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“ по няколко позиции – за областите Кърджали, Смолян, Пазарджик, Ямбол, Велико Търново и Ловеч.

Също по договори с Министерството на здравеопазването сме надзорник и по проекти за изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца в градовете Бургас, Варна, Силистра, Враца, Видин, Плевен и Разград. Надзорник сме на два затворнически обекта на ГД „Изпълнение на наказанията” към МВР.

Скоро приключи и тригодишният ни договор с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за извършване на ОСИП и упражняване на строителен надзор за всички обекти на територията на България.

Надзорник сме на различни обекти на Държавна агенция на бежанците към Министерски съвет. Приключваме процедура по изготвяне на документации, необходима за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от подземни води за водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, експлоатирани от “В и К - Шумен” ООД за територията на областта.

Изготвихме инвестиционния проект и оказахме авторски надзор на обект “Реконструкция и модернизация на Зоопарк – Варна”. Въпреки че голяма част от зоопарка е паметник на културата и възникнаха допълнителни съгласувания с Националния институт за недвижимо културно наследство, строителството му съвсем наскоро приключи и обектът вече е въведен в експлоатация.

Освен това, тези дни спечелихме процедура за оказване на консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти на Електроразпределение ЕАД.

Същевременно, имаме и други обекти, по които работим в над 30 общини и предстои да разберем резултатите по отношение на обществени поръчки, в които сме участвали.

- Извършвате и консултантски услуги извън строителния надзор. Може ли да изброите част от проектите, по които сте работили?

- Да. Не изоставям и консултантските услуги. Изпълнители сме на предварителните оценки на Стратегически план по Общата селскостопанска политика за периода 2021 – 2027 г., на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2021 – 2027 г., на Оперативна програма „Наука и образование” 2021 – 2027 г.

Също така, изготвяме екологични оценки, програми за управление на отпадъците и други дейности в сферата на опазване на околната среда, в т. ч. бяхме изпълнител и на екологичната оценка на Стратегически план по Общата селскостопанска политика за периода 2021 – 2027 г. Списъкът е дълъг…

- 15 години не са малко. Каква е равносметката Ви и какво предстои оттук насетне?

- 15 години работим в полза на обществения интерес и за развитието на корпоративния бизнес. Преминахме през радости и разочарования. Пропътувахме хиляди километри и вложихме познанията си в стотици обекти и процеси. Не допуснахме грешки и се предпазихме от глоби, неустойки и финансови корекции, благодарение на системен и почтен труд. Създадохме контакти и партньорства, които могат да служат като пример за подражание. Разполагаме с безспорна експертност, почтеност и лоялност, която се цени високо от държавни и местни публични власти и частни бенефициенти. Продължаваме напред с повече енергия и увереност, все така в полза на обществото и на бизнеса.

ДИ ВИ КОНСУЛТ ООД

Гр Шумен, ул. „Васил Левски” № 29, вх. Г; 

Гр. София 1680, ул. „Дойран“ № 15, офис 5; тел./факс: 054/801 791, 0878608862

Е-mail: divi _consult@abv.bg

 

Платена публикация