Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира второ издание на „Ден на предприемачеството“ по проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Събитието ще се състои на 23 октомври 2023г (понеделник) от 10:00 ч. в Хотел „Контеса“.

„Ден на предприемачеството“ се организира за студентите от направление „Растителна защита“, Факултет по природни науки на Университета и има за цел формиране на меки умения у студентите за реализация на пазара на труда, развитие на предприемаческа култура и умения, разширяване и задълбочаване на комуникацията между предприемачи в аграрния сектор и студенти чрез презентации, разговори, споделяне на опит и дискусии във формална и неформална среда.

Основните аспекти, свързани с целите на проекта, включват:

  • Изграждане и развитие на предприемачески умения сред обучаемите, предоставяне на нови възможности и представяне на различни перспективи за реализация.
  • Повишена информираност на студентите за възможностите на предприемачеството и добрите практики в тази област за кариерното им развитие.
  • Повишаване на интереса на студентите към стартирането на собствен бизнес.

Дейностите по проекта се реализират в партньорство на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Лесотехнически университет, Технически университет – Габрово, Тракийски университет - Стара Загора и още седем водещи университети в Европа.

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.