Работата на екипа на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ продължава с провеждането на третото издание на инициативата „Проектна седмица“.

„Иновативни решения в земеделието“ беше темата, върху която работиха студентите от специалност „Растителна защита“ и техните преподаватели-ментори от катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“ при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Резултатите от своята едноседмична работа младите специалисти представиха на семинар, избрани моменти от който можете да видите в поместения по-долу видеоматериал.

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове