Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ проведе второ издание „Работилница за иновации“, част от проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“. Събитието беше модерирано от ментори-експерти в областта и събра студентите в дискусия на тема „Проблеми и изисквания, пред които са изправени земеделските стопани“.

„Това е инициатива, която има за цел да срещне студенти  и работодатели, представители на бизнеса, в дискусия по съвременни проблеми и има за основна идея търсене на съвременни решения в областта на земеделието и растителната защита.“ - с тези думи откри събитието проф. Росица Давидова – заместник-ректор на Шуменски университет.

Дейностите по проекта са финансирани по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.