Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ проведе „Национално състезание по растениевъдство и растителна защита“ по проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В надпреварата за най-добри умения и компетенции в областта на растителната защита и растениевъдството се изправиха студенти от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Лесотехнически университет, гр. София и Тракийски университет, гр. Стара Загора.

 По време на състезанието участниците решаваха практически задачи и казуси, като бяха ръководени от ментори-специалисти, а в края на всеки кръг, представяха своята дейност,  резултати и идеи пред компетентно жури – експерти в областта. На финала на събитието бяха обявени крайните резултати и отличените участници получиха предметни награди.

 Дейностите по проекта се реализират в партньорство на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Лесотехнически университет, Технически университет – Габрово, Тракийски университет - Стара Загора и още седем водещи университети в Европа.

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.