По време на второто издание на Ден на предприемачеството бяха обсъждани екологични и устойчиви практики в земеделието и опазването на околната среда в градски условия. Също така бе подчертана и важността на дигитализацията в съвременното предприемачество. Присъствието на тези експерти в областта спомогна за формирането на меки умения у студентите за реализация на пазара на труда, както и за развитието на предприемаческа култура. Дейностите по проекта са финансирани по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

„Една инициатива, която се реализира от Шуменски университет по проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“. Това е съвместен проект, който осъществяваме 5 български университета и още 7 чуждестранни. Целта на днешното събитие е да се срещнем с предприемачи, хора от бизнеса, които вече са реализирали своите идеи.“ - сподели на събитието проф. Росица Давидова – заместник-ректор на Шуменски университет.

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.