Изцяло нов Закон за българската народна банка ще замени сега действащия при влизането на България в еврозоната, планирано за 1 януари 2025 г. Нормативният акт е публикуван за обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации.

Това представлява създаването на правна рамка за напълно различен режим на парична политика спрямо паричния съвет, установен през 1997 г. С оглед на това се предлага приемането на изцяло нов Закон за БНБ, се казва в мотивите към нормативния акт.

Урежда се статутът на еврото като парична единица в страната

Сред нововъведенията са уреждане статута на еврото като парична единица, определяне на дизайна на национална страна на разменните евромонети, пускане и изваждане от обращение, замяна, обмяна и възпроизвеждане на евробанкноти и евромонети.

Текстове предвиждат БНБ да може да емитира евромонети в обращение (разменни), възпоменателни и колекционерски евромонети от благородни метали и мед. Тя ще определя дизайна на националната страна на разменните и възпоменателни евромонети, които емитира, както и дизайна, номиналната стойност и техническите характеристики на колекционерските евромонети, които емитира.

Ново правомощие е БНБ да осигурява и контролира печатането на евробанкноти и сеченето на разменни, възпоменателни и колекционерски евромонети в страната, както и опазването и съхраняването на непуснати в обращение евробанкноти и евромонети и опазването и унищожаването на негодни или извадени от обращение евробанкноти и евромонети.

Нови правила за инвестиции на резервите

В закона се предвижда изрично в какви видове активи и инструменти могат да се инвестират резервите на БНБ. Спрямо действащата рамка се предлага разширяване на оценките за кредитно качество на някои инструменти - вместо инструменти, оценени с двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг, ще се приемат инструменти, оценени с трите най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг. Целта е да се разширят инвестиционните възможности с добавянето на инструменти, които осигуряват възможност за по-висока доходност при поемане на малко по-висок кредитен риск, е записано в мотивите към законопроекта.

Идва ли отново време да се пуснат държавни ценни книжа за граждани
Идва ли отново време да се пуснат държавни ценни книжа за граждани

С присъединяването към валутния съюз България предстои да внесе изцяло дела си в записания капитал на ЕЦБ. Досега страната е внесла 3.75% от записания капитал, а предстои да плати още -0.9832%, или 102.4 млн. евро, е посочено в мотивите.

Нови изисквания към служителите

Не се променя структурата на централната банка. Управителят на БНБ ще продължи да осъществява цялостното ръководство, но и ще участва в определянето на паричната политика на Европейския съюз. Запазва се обособяването на три основни управления в банката - "Емисионно", "Банково" и "Банков надзор", като се регламентират техните функции.

Ново предложение в Закона за БНБ е да се предвидят изискванията, на които следва да отговарят лицата, за да бъдат назначени за служители. В мотивите се отбелязва, че не може да бъде служител на БНБ лице, което е:

  •     народен представител или общински съветник,
  •     заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия,
  •     едноличен търговец,
  •     неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,
  •     управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник,
  •     ликвидатор или синдик,
  •     член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация,
  •     лице, което е в определена връзка с поднадзорно лице.

Дневник