15 години навършва ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД, със собственик и управител Димитрина Костова, ръководител проекти, независим оценител на проектни предложения в различни министерства и външен оценител по чл. 14 от Постановление № ПМС 23/13.02.2023 г. към списъка на Министерски съвет.

Дружеството е специализирано в консултиране, управление, оказване на техническа помощ, изготвяне на стратегически документи и оценки; изготвяне на проекти за получаване на безвъзмездна финансова помощ; обучения в страната и чужбина; информационни мероприятия и други.

За тези 15 години компанията може да се похвали с работа по десетки значими проекти с партньори от цяла България и от чужбина. Сред тях са държавни и общински институции, предприятия, НПО, физически лица, частни фирми, сдружения,  обединения, както и клъстъри с разнородна собственост на капитала.

  • Г-жо Костова, списъкът на вашите партньори и реализираните проекти е дълъг и разнообразен. Какво се случва навръх 15-тата година на фирмата?
  • Предстои работа по няколко мащабни проекта. С договор с Министерството на туризма през изминалата 2023 г. работихме за организирането и управлението на дейностите на Софийски туристически район по проект „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм, чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“. Също така в момента в партньорство управляваме проект, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. на община Велико Търново „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ („Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures“). Управляваме и други по-малки проекти на общини, финансирани по Програмата за развитие на селските райони. Като изключителен успех мога да откроя и стартирането на организацията и управленията по 17 проекта, свързани с инвестиции в хидромелиоративни съоръжения, собственост на „Напоителни системи” ЕАД. Те са за 17 клона в страната, по които ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ спечели обществени поръчки и има сключени договори с Централното управление.
  • ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ също е била и бенефициент, по проект „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“, отличен с награда. 
  • Точно така. Проектът е финансиран от ЕК и е на стойност около 170 000 евро. В изпълнението му учредих Европейската Асоциация на рибарите в Черно море с членска маса от България и Румъния, която беше приета в Управителния съвет на Консултативния съвет за Черно море – орган на ЕС. Проектът беше отличен от Еврокомисаря по околната среда, океаните и рибарството с награда за най-добра практика. Това се случи на конференцията на високо равнище през 2018 г., проведена в  Република Малта. Разработвала съм и сме реализирали като бенефициент и други проекти по Оперативни програми.
  • Ваше дело е и създаването на първата Национална рибарска мрежа в България. Разкажете повече.
  •  Да. За първи път в България беше създадена Националната рибарска мрежа. Упоритата работа и опита, който придобих в тази област,  благодарение на проекта с ЕК, ми помогнаха. През 2019 г. участвах и спечелих обществена поръчка на Министерството на земеделието и храните за „Организиране на дейности, свързани с администриране и управление на Националната рибарска мрежа”. Чрез нея осигурихме представителност на всички заинтересовани страни - организации, които представляват различни категории потенциални бенефициенти по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. – общини, рибари, предприемачи със стопанства в областта на аквакултурата, преработватели на риба и рибни продукти, Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), НПО и други. В мрежата работихме за изграждане на капацитет, разпространяване на информация, обмен на добри практики и подпомагане на сътрудничеството между МИРГ на територията на страната и извън нея, със страните членки на ЕС, с оглед успешното изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие и устойчиво развитие на рибарските райони.
  • Как виждате фирмата в най-близко бъдеще? 
  • Наскоро реших да разширя дейността й като изградих малка фотоволтаична инсталация. Ще насоча усилията си и в развитие в сектора на кръговата икономика. Личният опит ще благоприятства за добрите резултати на бъдещите проекти в тази област.
  • Постигнали сте много през годините. Какъв е ключът към успеха?
  • Успехите ни се крият най-вече в общественото доверие и самочувствието, че си полезен. Безспорно са плод на упорита и непрекъсната работа и усъвършенстване, придружени от професионални радости и разочарования. За да си успешен, трябва никога да не спираш, да преодоляваш препятствията и да търсиш нови хоризонти и възможности. Най-важното е да не правиш компромиси със себе си. И така, маратонът продължава вече 15 години!

За контакти:
Шумен 9700,
ул. "Васил Левски"№ 29, вх. Г;
София 1680,
ул. “Дойран” № 15, офис № 5; Тел.: 0878 608 862;
sp_consult@abv.bg
Интернет страница: sp-consult.com

Фейсбук страница: www.facebook.com/SP.Consult.Ltd

Платена публикация