Инвестиции по изграждането на зелена инфраструктура в Шумен са предвидени в "Индивидуалната концепция с проектна идея за намаляване на вторичното разпрашаване, чрез прилагане на зелени мерки, на територията на град Шумен". 

В концепцията са заложени озеленяване с дървесни и храстови видове, както и затревяване по протежение на натоварените градски улици, открити училищни площи и такива на територията на детски градини, обществени публични пространства с отворен достъп, определени за зелени площи (включително градски паркове, градини и междублокови пространства), обекти, попадащи в урегулирани поземлени имоти с друго предназначение и е предвидено не по-малко от 50% за озеленяване.

В проектното предложение е включена и инвестиция за изграждане на поливни системи на терените, предвидени за озеленяване.

Чрез реализацията на дейностите по проекта се цели да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици на град Шумен.

Подобряването на качеството на атмосферния въздух ще се осъществи чрез инвестиция в растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на фините прахови частици и пречистване на въздуха по естествен път.

Планираните дейности са на обща стойност 7 403 718,21 лв. и ще бъдат осигурени от Програма „Околна среда“.

Всяко заинтересовано лице или страна, може да се запознае с планираните дейности от презентацията (по-долу), да направи препоръки или възражения, да подкрепи или възрази срещу концепцията, попълвайки онлайн анкета на https://forms.gle/vEBrrdP6wNokCHJTA, както и да се включи в събитията за обществено обсъждане на 29.02.2024 г. от 16:00 ч. в залата на Областен информационен център – Шумен.

Освен чрез попълване на онлайн анкета за съответната КИТИ, всяко заинтересовано лице или страна, може да изрази своето мнение и да направи препоръки и/или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ – Шумен oic_shumen@abv.bg (най-късно до 17:00 ч. на 14.03.2024 г.).

 

Платена публикация