Обществено обсъждане предстои относно подадената от  Фондация „Аделе“ Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Устойчиво развита среда в региона “. Тя комбинира дейности в направленията „Туризъм“, „Образование“ и „Икономика“ и ще се изпълнява в партньорство Обединено училище "Христо Ботев", с. Друмево, НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ -1927, Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий",  APOSTOLINA TSALTAMPASI KAI SIA EE - OECON GROUP и "Тони-Р" ЕООД.

Предвидени са дейности по Програма „Развитие на регионите“, Програма „Образование“ и Програма „Развитие на човешките ресурси“ на обща стойност 990 000,00 лв.

1. Туризъм

В това направление се предвиждат  "меки мерки" за насърчаване развитието на местни забележителности и атракции, включително популяризирането на устойчиви форми на  екотуризъм и културен туризъм, изпълнявани на територията на общините Шумен (Област Шумен) и Провадия (Област Варна).

2. Образование

Дейности за дуалното обучение. Целта на заложените мерки в концепцията е да се доразвие и повиши дела на дуалното обучение в община Шумен, което също така води до синергиен ефект и добавена стойност за развитието на пазара на труда, по-висока заетост на младежите, завършващи своето образование, и растеж на местната икономика в региона. Подкрепата за развитието на дуалната система на обучение ще осигури в региона допълнителна професионална подготовка за учениците от първи гимназиален етап, включително от маргинализирани общности, като ромите деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, както и други уязвими групи. Ще има възможност за преминаване от дневна в дуална форма за учениците от втори гимназиален етап. С осигуряване на допълнителна професионална подготовка за учениците се очаква да се засили интересът и мотивацията им за учене чрез работа и да се намалят причините за отпадането от училище.

3. Икономика и развитие на човешките ресурси

 В концепцията са заложени мерки за насърчаване и развитие на икономическата активност и подобряване на работната среда. Те ще се реализират по ОП РЧР и обхващат, както заети лица, така и представители на уязвимите групи (маргинализирани общности) чрез подкрепа за подобряване достъпа до заетост и противодействие на дискриминацията.

Всяко заинтересовано лице или страна, може да се запознае с планираните дейности от презентацията (по-долу), да направи препоръки или възражения, да подкрепи или възрази срещу концепцията, попълвайки онлайн анкета на https://forms.gle/KTCx63UY1bH9NWzu5 ,

както и да се включи да се включи в събитията за обществено обсъждане на:

06.03.2024 г. от 17:00 ч. в залата на Областен информационен център – Шумен

Освен чрез попълване на онлайн анкета за съответната КИТИ, всяко заинтересовано лице или страна, може да изрази своето мнение и да направи препоръки и/или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ – Шумен oic_shumen@abv.bg (най-късно до 17:00 ч. на 14.03.2024 г.).

 

Платена публикация