Разработват туристически продукт с дейности в района на река Камчия чрез Концепция "Приключения и отдих в долината на река Камчия". Тя включва седем тематични маршрута на територията на общините Велики Преслав, Върбица, Смядово и Дългопол. Планирани са обществени обсъждания и възможност заинтересованите граждани да изразят мнението си в анкета.

Предвижда се изграждане на мрежа от информационни центрове, дигитализация на дестинацията, активен маркетинг и реклама. Създаването на интегриран туристически продукт изисква цялостно подобряване на туристическата инфраструктура и атракции. В тази връзка са предвидени инвестиции във всяка от общините за съхранение на природното наследство, общодостъпна дребномащабна инфраструктура и мерки за насърчаване развитието на местните забележителности. За осигуряване на човешки ресурси и качествено туристическо обслужване е включен проект за обучение на кадри и създаване на реални работни места в туризма. Четирите общини попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения за река Камчия. Това обосновава мерките за превенция на риска от наводнения в населени места на туристическата дестинация.

Предвижда се комбинираната концепция да получи финансиранe от три програми: „Развитие на регионите“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Околна среда“. Общата стойност на предвидените дейности в настоящата концепция е 10 523 500 лв.

Изборът четирите съседни общини по поречието на река Камчия да формират общ туристически район е обоснован не само от техните географски, демографски и икономически характеристики, но и от изключителната възможност да допълват взаимно ресурсите си и да създадат уникални, иновативни и разнообразни атракции.

Всяко заинтересовано лице или страна, може да се запознае с планираните дейности от презентацията (по-долу), да направи препоръки или възражения, да подкрепи или възрази срещу концепцията, попълвайки онлайн анкета на https://forms.gle/BZQMkCUTG1mfHynT9 ,

както и да се включи да се включи в събитията за обществено обсъждане на:

  • 11.03.2024 г. от 11:00 ч. в Музеен комплекс – гр. Смядово
  • 12.03.2024 г. от 11:00 ч. в зала 406 на Общински съвет  – Велики Преслав
  • 13.03.2024 г. от 11:00 ч. в сесийна зала на Общински съвет  – Върбица

Освен чрез попълване на онлайн анкета за съответната КИТИ, всяко заинтересовано лице или страна, може да изрази своето мнение и да направи препоръки и/или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ – Шумен oic_shumen@abv.bg (най-късно до 17:00 ч. на 14.03.2024 г.).

 

Платена публикация