Обществено обсъждане на Концепция за устойчива мобилност и равен достъп до качествено здравеопазване, образование и обществени услуги ще се проведе в общините Велики Преслав, Върбица, Смядово и Дългопол в дните от 11 до 13 март.  Концепцията предвижда съвкупност от мерки и дейности за осигуряване на устойчива географска мобилност, мобилни здравни услуги и образование.

Ниската мобилност на населението в селските райони, особено в малките населени места, е социален проблем, идентифициран в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточния район. Той води до социална изолация, безработица и ограничен достъп до обществени услуги.

Концепцията предвижда осигуряване на обществен транспорт от населените места в община Смядово и община Върбица до административния център – град Велики Преслав, където се предоставят голяма част от обществените услуги за трите общини – районен съд, нотариуси, издаване на документи за самоличност, болница, социално подпомагане и др. Включени са дейности за закупуване на съвременна медицинска апаратура и оборудване за сърдечно-съдови заболявания на МБАЛ - Велики Преслав.

 Населението в малките отдалечени населени места на общините - партньори ще получи достъп до здравни услуги и профилактични прегледи с мобилен медицински кабинет. Болницата и мобилния кабинет ще бъдат оборудвани с телемедицина за диагностика и дистанционни медицински услуги. Общопрактикуващите лекари - партньори в концепцията също ще кандидатстват с проекти за телемедицина и съвременно медицинско оборудване. Ще бъде изградена телевръзка за диагностика, консултации и дистанционни медицински услуги между болницата, личните лекари и мобилния кабинет.

За осигуряване на равен достъп до качествено образование в концепцията за Интегрирани териториални инвестиции е включен проект за образователна мобилност, десегрегация и превенция на дискриминацията на уязвими групи ученици.

Дейностите, включени в настоящата концепция, са разпределени по Програма "Развитие на регионите", Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Образование“ и са обща стойност 2 620 000 лв. Най-голям принос ще има Програма "Развитие на регионите", по която предвиденото финансиране е в размер на 1 730 000 лв.

Всяко заинтересовано лице или страна, може да се запознае с планираните дейности от презентацията (по-долу), да направи препоръки или възражения, да подкрепи или възрази срещу концепцията, попълвайки онлайн анкета на https://forms.gle/kMnssSPs7UdB8y9D7 , както и да се включи да се включи в събитията за обществено обсъждане на:

11.03.2024 г. от 12:00 ч. в Музеен комплекс – гр. Смядово

12.03.2024 г. от 12:00 ч. в зала 406 на Общински съвет  – Велики Преслав

13.03.2024 г. от 12:00 ч. в сесийна зала на Общински съвет  – Върбица

Освен чрез попълване на онлайн анкета, всяко заинтересовано лице или страна, може да изрази своето мнение и да направи препоръки и/или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ – Шумен oic_shumen@abv.bg (най-късно до 17:00 ч. на 14.03.2024 г.).

Платена публикация