Институциите и общините са извършили необходимите превантивни мерки и дейности за недопускане на пожари по време на жътвената кампания на територията на област Шумен. Това докладваха представителите на държавните институции и общините на заседание на Областния съвет за намаляване на риска при бедствия под председателството на областния управител проф. Добромир Добрев, съобщиха от пресслужбата на Областна администрация.   
Главен инспектор Росен Борисов докладва за готовността на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и създадената организация за действие при гасене на горски и полски пожари по време на пожароопасния сезон.

Изготвени са планове с мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност през жътвената кампания, създадена е организация за осъществяване на контрол от служители от направление „Държавен противопожарен контрол“, актуализирани са списъците с изправни пожарни хидранти по населени места, уточнен е начина за оповестяване и съсредоточаване при необходимост на допълнителни сили и средства от доброволни формирования. В

Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” са подготвени оперативни карти за местонахождението на засетите площи с вида култура, пътищата за придвижване на пожарна техника и наличните водоизточници, противопожарните автомобили са окомплектовани допълнително с технически средства за гасене на пожари в зърнено-житните масиви. По отношение на горските пожари е изготвена регионална програма за опазване на горските територии в област Шумен. Там са анализирани причините, довели до пожари през последните 5 години, утвърден е график за извършване на допълнителен контрол. „Обикалят се места, където има стъпване на хора относно спазване забраната за палене на огън и се контролират огнищата дали хората спазват мерките за безопасност“, каза главен инспектор Росен Борисов, като съобщи, че тази година особено внимание ще се обърне на пожарозащитните съоръжения. 

Представителите на общините и институциите докладваха, че е проверено е състоянието на съоръженията, проведени са инструктажи на служителите, осигурени са необходимата техника и оборудване.

В края на заседанието областният управител проф. Добромир Добрев призова гражданите да спазват правилата и нормите на пожарна безопасност, да са внимателни и отговорни, с действията си да не създават предпоставки за инциденти, добавиха от Областна администрация.

ШУМ.БГ