25 къщички за наблюдение на сънливци в горски масив са поставени в землището на с. Иваново, община Върбица. Горските масиви попадат в Защитена зона BG0000421 Преславска планина, по директивата за местообитанията, съобщиха от регионалната инспекция по околна среда и води – Шумен..

Домовете са предназначени за два от четирите вида сънливци срещани на територията на Република България - Лешников (Muscardinus avellanarius - 1341) и Горски (Dryomys nitedula - 1342), които са защитени видове гризачи съгласно Закона за биологичното разнообразие. Къщичките  са част от новите методики за осъществяване на мониторинг на сънливци, като такива ще бъдат поставени на 43 предварително определени за целта места в цялата страна.

В поставянето на къщичките се включиха и експерти на РИОСВ-Шумен. Те оказаха съдействие при изпълнение на дейности на терен,  част от Националната система за мониторинг на  състоянието на биологичното разнообразие. Целта е набавяне на биогеографска информация за видовете. Изпълнителна агенция по околна среда и Института по биоразнообразие съвместно ще осъществят дейностите по мониторинг в рамките на следващите 15 месеца. След това наблюдението ще извършват експерти на съответната РИОСВ в чийто териториален обхват попадат монтираните къщички. За целта експертите ще преминат специално обучение.

На територията на РИОСВ-Шумен се срещат Лешников (Muscardinus avellanarius - 1341) и Горски (Dryomys nitedula – 1342) сънливец. Те обитават горските и извънселищните райони, където има орехови и лешникови дървета, с чиито листа, семена и плодове се хранят. Наименованието си носят от това, че през по-голямата част от годината (от ноември до май) спят зимен сън, изпадайки в хибернация. Сънливците раждат веднъж, най-много два пъти годишно, най-често през юли-август, по 4-6 малки.  Гнездят в хралупи на дървета (някои видове и на открито по клоните на храсти и дървета), в тавани на хижи и стопански постройки (главно големият сънливец). Сънливците са нощни животни – през деня спят, а нощем са активни, събират орехи и лешници и ги складират в близост до гнездата си.

ШУМ.БГ