През 2023 г. в Шуменска област са сключени 509 граждански брака - със 190, или с 27,2% по-малко от предходната година.

Данните изнесе Териториалното статистическо бюро /ТСБ/.

От всички регистрирани бракове 55,2% /281/ са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 228 брака /44,8%/. От общо 143 села в областта, в 58 не е сключен нито един брак, а в 30 - само по един.

Коефициентът на брачност /брой бракове на 1 000 души от населението/ през м.г. в Шуменско е 3,4‰, колкото е и средния за страната.
През 2023 г. коефициентът на брачност е най-висок в община Венец - 6‰, и община Върбица - 5‰, а най-нисък в община Шумен – 2,7‰.

За 83,5% от мъжете и 83,1% от жените, сключили граждански брак в област Шумен през 2023 г., той е бил първи. Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените в област Шумен е съответно 32,9 и 29,9 години.

Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0,7 години за мъжете и 0,8 за жените. В Шуменско брак са сключили 7 непълнолетни жени.

През миналата година намалява и броят на разводите, но в далеч по-нисък процент от браковете – 212 при 232 през 2022 г.

Най-голям е делът на браковете, прекратени „по взаимно съгласие“ - 84%, следват причините „несходство в характерите“ /10,4%/ и „фактическа раздяла“ /4,7%/. Сред причините за развод в област Шумен също е лекомислено поведение в брака и неполагане на грижи за семейството /0,9%/, добавиха от ТСБ-Шумен.

ШУМ.БГ