ОБЩИНА ВЪРБИЦА, обл.ШУМЕН О Б Я В Я В А Т Ъ Р Г На основание Решение 4 - 2 по Протокол № 1/31.01. 2007г, и Наредба за провеждане на търгове и конкурси на ОбС Върбица Търгът е с явно наддаване. Продават се следните имоти частна общинска собственост: 1. Дворно място в КК Върбица – УПИ V, кв. 1 - с площ 1460 кв.м. - 29 200 лв. 2. Дворно място от 4275 кв.м. с масивна сграда на два етажа – незавършено строителство с РЗП 1504 кв.м., съставляващо УПИ ІІ, кв.3 по плана на КК Върбица - 188 500 лв. 3. Дворно място в КК Върбица – УПИ ХІХ, кв.6 с площ 610 кв.м. - 8 540 лв. 4. Дворно място в КК Върбица – УПИ ХХ, кв.6 с площ 625 кв.м. - 8 750 лв. 5. Дворно място в КК Върбица – УПИ ХХІ, кв.6 с площ 625 кв.м. - 8 750 лв. 6. Дворно място в КК Върбица – УПИ ХХІІ, кв.6 с площ 625 кв.м. - 8 750 лв. 7. Дворно място в КК Върбица – УПИ ХХІV, кв.6 с площ 670 кв.м. - 9 380 лв. 8. Дворно място в КК Върбица – УПИ ХХV, кв.6 с площ 625 кв.м. - 8 750 лв. 9. Дворно място в КК Върбица - УПИ ХХVІ, кв. 6 с площ 610 кв.м. - 8 540 лв. 10..Дворно място в КК Върбица – УПИ ХХVІІ, кв.6 с площ 610 кв.м. - 8 540 лв. 11..Дворно място в КК Върбица – УПИ ХХVІІІ, кв.6 с площ 610 кв.м. - 8 540 лв. Имотите се намират в Курортен комплекс – Върбица, община Върбица и са подходящи за застрояване с вили, почивни бази и други. Търгът ше се проведе на 25.06.2007 год. от 14,00 часа в ОбА гр.Върбица. Депозит за участие в размер на 20 % се приема до 17,00 часа на 22.06. 2007г. в брой в касата на Общината или по следната банкова сметка: Банка ДСК – Велики Преслав, офис Върбица BIC - STSABGSF; IBAN – BG45 STSA 9300 3381 0003 37 Необходими документи към заявлението за участие в търга: 1. Документ за самоличност; 2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата; 3. Удостоверение, че фирмата не се намира в производство на обявяване в несъстоятелност и ликвидация; 4. Удостоверение за наличието или липсата на задължения издадено от НАП; 5. Документ за платен депозит; 6. Декларация от участника, че не дължи суми от наеми и лихви на Общината. Оглед на имотите всеки ден по всяко време. Повторен търг при неявили се участници ще се проведе на 02.07.2007год. при същите условия. За справки тел.: 05391/ 21 - 60 гр. Върбица