Кредит в размер на 550 хил. лв. ще ползва община Каолиново от Фонда за органите на местно самоуправление /”ФЛАГ” ЕАД/. Съгласието за това дадоха днес общинските съветници по време на сесията в общината и делегираха права на кмета Нида Ахмедов да подготви, внесе и подпише необходимата документация. Кредитът е във връзка с реализацията на одобрения проект по Оперативна програма „Регионално развитие” за енергоефективна реконструкция на ОУ „Христо Смирненски” в с. Пристое и ОУ „Г. С. Раковски” в с. Климент”. Общата му стойност по договора възлиза на 970 523, 30 лв. Обезпечаването на кредита ще става от бъдещите вземания по Договора за безвъзмездна помощ, сключен с Министерството на регионалното развитие и благоустройство, както и от настоящи и бъдещи общински приходи, разрешени от закона. Днес общинските съветници дадоха и съгласието си община Каолиново да сключи договор за банков кредит за покриване на разходите по проект ”Изграждане на канализационна мрежа, Пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на водопроводната мрежа в град Каолиново”. Кредитът ще бъде ползван преди да бъдат възстановени средствата по проекта на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”Дългосрочният дълг, който ще поеме общината чрез банковия кредит е в размер на близо 5млн. лв., а стойността на проекта по европрограмата е 36млн. лв. Съветниците одобриха искането на началника на Районното управление на МВР и дадоха съгласие за подпомагане на полицията ежемесечно със сумата от 100 лв. ШУМ.БГ