Два проекта за техническа помощ на обща стойност 741 502 лв. на община Върбица са одобрени по ОП „Околна среда“. Единият е за решаване проблемите на водния цикъл в града и включва проекти за реконструкция и разширяване на съществуващата водопроводна мрежа, за канализационна мрежа и за пречиствателна станция за отпадъчни води, каза зам.-кметът на общината Хълми Амза. Вторият проект за техническа помощ, който е на стойност 354 504 лв., е във връзка с подготовката на инвестиционен проект за изграждане на претоварна станция за неопасни отпъдъци с инсталация за сепариране, уточни зам.-кметът. С този проект се предвижда да бъдат извършени предварителни проучвания за изграждане на претоварна станция, изготвяне на Подробен устройствен план, извършване на екологична оценка и изработване на работни проекти. Предстои да бъде закрито и съществуващото общинско сметище. Според зам.-кмета Община Върбица участва като партньор по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за подобряване на инфраструктурата за третиране на отпадъците в общините Омуртаг, Върбица и Котел”, предвиждащ изграждане на инфраструктура на Регионален център за Контролирано обезвреждане на твърди битови отпадъци. ШУМ.БГ