Днес на заседание на Общинския съвет в Каолиново общинските съветници дадоха разрешение Общината да кандидатства с проект за разширяване на водоснбдителната сиситема. Той ще включва изграждане на водопровод до кв. Кус, а средствата при спечелване на проекта ще бъдат осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и водите /ПУДООС/.На днешната сесия съветниците решиха още да се увеличи стойността по кредита за изпълнение на проекта по оперативна програма „Регионално развитие” - „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”. Той бе одобрен за безвъзмездна финансова помощ за енергоефективна реконструкция на основните училища „Христо Смирненски” в с. Пристое и „Г. С. Раковски” в с. Климент”. Кредитът, който беше на стойност 556 566 лв. нараства на 679 551 лв. и ще се ползва от Фонда за органите на местно самоуправление /”ФЛАГ” ЕАД/. Сумата, с която се увеличава кредита е необходима за разплащане с изпълнителите за извършените дейности, след което средствата ще бъдат възстановени от програмата. ШУМ.БГ