Да се въведе по училищата в часа на класния ръководител “Час по толерантност”, да се обяви приз за “Най - толерантен клас”, а по табла, училищен вестник, радиопредавания да се популяризират примери за добри практики в детските градини, училища и общността, допринасящи за етническа толерантност. Това са само част от заложените задачи в изготвената Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общината, която ще бъде гласувана на идната сесия на Общинския съвет. Документът има за цел през следващите две години с конкретни дейности да активизира интегрирането и съжителството на учениците от различни етноси и да утвърди принципите за равенство и недискриминация чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование и социална интеграция. В общината се обучават деца от няколко етноса, но сред тези от ромски произход проблемите с образователната интеграция са по-трудно разрешими, се казва в документа. Те са свързани с бедността и ниския стандарт на живот, ниска степен на грамотност, затруднена адаптация, незадоволително усвояване на учебния материал, поради недостатъчно владеене на български език и др. Като слаба страна се отчита и липсата на квалифицирани учители, познаващи специфичните проблеми на интеграцията на ромите, ромския етнос и ромската култура. В общината от 1826 ученици, 220 са от ромски произход, а в детските градини те са 57 от всичките 361 деца. ШУМ.БГ