Върбишкото читалище «Пробуда» и читалищата «Просвета» в с. Нова Бяла река, «Светлина» в Маломир и «Христо Ботев» в Бяла река ще получат допълваща целева субсидия за капиталови разходи и подпомагане дейността на читалищата. Субсидиите са съгласно чл. 84 на Постановление на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на България за 2007 г. и са за текущ ремонт, набавяне на книги, периодични издания и компютърна техника. Кандидатстването за допълваща субсидия се извърши на базата на утвърдени Правила и чрез подаването на проектен фиш, крайният срок за който беше 27 април. Проектите са разгледани от работна група определена от министъра на културата. Общо за страната одобрените за субсидии читалища са 1398 от разгледаните 2039 проекта, а общата стойност е 3 330 500 лева, от които 2 887 750 лв. за текущ ремонт; 73 710 лв. за набавяне на нова литература; 40 340 лв. за периодика; 215 700 лв. за закупуване на компютърна техника и софтуер за библиотеките. съобщава сайтът на Министерството на културата. ШУМ.БГ