Писма до кметовете в областта и до Областно пътно управление изпрати Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен след направени проверки по пътищата извън населените места. Констатацията на експертите от екоинспекцията е влошено състояние на банкетите, входно-изходните магистрали и ограничителните ивици в общините. Те установиха, че изхвърлянето на битови, строителни и промишлени отпадъци на републиканските и общински пътища е често срещано явление. В писмата се препоръчва в договорите с фирмите-изпълнители за ремонта и поддържането на пътната мрежа да се заложи текущо почистване на пътните платна, банкетите и ограничителните ивици, както и да се обърне внимание на собствениците на крайпътни заведения за събирането на отпадъците. От РИОСВ искат още общините да организират акции за почистване на прилежащите терени на реки и дерета в населените места като напомнят вменените в Закона за пътищата компетенции на Агенция „Пътна инфраструктура” и на общинските администрации за поддържане чистотата на пътищата, извън и в границите на населените места и селищните системи както и отговорността на Областните пътни управления за възстановяване качествата на околната среда, съгласно Закона за управление на отпадъците. До края на март от екоинспекцията искат да получат информация от Областно пътно управление и от общините за предприетите от тях мерки за почистване на общинските и републиканските пътища и прилежащите им територии от отпадъци. ШУМ.БГ